DMCA

การแจ้งเตือนลิขสิทธิ์

เราเคารพสิทธิ์สมรรถนะทางปัญญาของผู้อื่นและคาดหวังให้ผู้ใช้ของเราปฏิบัติเช่นเดียวกัน ตามกฏหมายดิจิทัลมิลเลนเนียมเสมือนปี 1998 ข้อความที่อาจพบได้ในเว็บไซต์ของสำนักงานลิขสิทธิ์สหรัฐฯที่ http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf เราจะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในขอบเขตการให้บริการของเรา ที่ถูกรายงานให้กับตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ข้างล่างตัวอย่างนี้

หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการแทนคนหนึ่งหรือได้รับอนุญาตในฐานะที่เป็นเจ้าของสิทธิ์นายหน้าในสิทธิ์ลิขสิทธิ์ใดๆ กรุณารายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในหรือผ่านเว็บไซต์และบริการ (รวมถึง "บริการ") โดยกรอกแบบฟอร์มการแจ้ง DMCA ด้านล่างและส่งมายังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งข้างล่างนี้

เมื่อได้รับแจ้งเตือนตามคำอธิบายด้านล่างนี้ ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้จะดำเนินการตามวิจารณญาณของตนเอง รวมถึงการลบการใช้งานที่ถูกโต้แย้งออกจากบริการ และ/หรือสิ้นสุดบัญชีผู้ใช้ในกรณีที่เหมาะสม

แจ้ง DMCA เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ("แจ้งเตือน")

ส่งแจ้งเตือนนี้พร้อมกับรายการที่สมบูรณ์ทั้งหมดไปยังตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้:

ตัวแทนลิขสิทธิ์
การแยกส่วน DMCA ของ www.eluxurysall.com

ข้อต่อสู้แจ้งเตือน

บุคคลที่ได้โพสต์วัสดุที่เคยโดนแจ้งว่าเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์อาจส่งข้อความต่อสู้แจ้งเตือนกับตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับระเบียบประจำรายการ 512(g)(2) และ 512(g)(3) ของ DMCA เมื่อตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจรับแจ้งเตือนต่อสู้แจ้งเตือน เราอาจในดุลคิดของตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับระเบียบประจำรายการจะตัดสินใจรับงานกลับไปยังวัสดุที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 10 วัน แต่ไม่เกิน 14 วันหลังจากได้รับแจ้งเตือนต่อสู้แจ้งเตือน นอกเสียกรณีที่ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ได้รับแจ้งจากผู้อ้างว่าเขาระดมดื่นการกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์

เพื่อให้การแจ้งเตือนต่อสู้แจ้งเตือนถึงตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับระเบียบประจำรายการของเรา โปรดส่งแบบฟอร์มต่อสู้แจ้งเตือนต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับระเบียบประจำรายการด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าหากคุณส่งข้อความต่อสู้แจ้งเตือนต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (ที่ตั้งอยู่ในเว็บไซต์) และข้อกำหนดของ DMCA ข้อความต่อสู้แจ้งเตือนนั้นจะถูกส่งให้กับฝ่ายที่บ่งบอก

ต่อสู้แจ้งเตือน

การแจ้งเตือนต่อสู้แจ้งเตือนนั้นควรถูกส่งถึงตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ด้านล่าง:

ตัวแทนลิขสิทธิ์
การแยกส่วน DMCA ของ www.eluxurysall.com

การแจ้งเตือนการละเมิดสิทธิ์การค้า

หากคุณเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าของคุณ ("เครื่องหมาย") ถูกใช้โดยผู้ใช้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิ์การค้า โปรดรายงานให้ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ที่ระบุด้านบน) ด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

หลังจากได้รับข้อแจ้งเตือนตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของเราจะพยายามยืนยันว่ามีการใช้เครื่องหมายบนบริการ แจ้งให้ผู้ใช้ที่ลงข้อมูลรวมถึงเครื่องหมายรู้เรื่องที่โพสต์เกี่ยวกับเนื้อหาที่ใช้เครื่องหมาย และดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยอิงตามดุลยพินิจของตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง เช่น การนำออกชั่วคราวหรือถาวรของเครื่องหมายออกจากบริการ

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสามารถตอบกลับต่อแจ้งเตือนการเอาออกได้โดยแสดงว่า (a) มีการยกเลิกการใช้เครื่องหมาย หรือหมดอายุหรือหมดอายุหรือหมดอายุ หรือ (b) ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายุที่ครอบคลุมการใช้ หรือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในเครื่องหมาย หรือ (c) การใช้งานเป็นเหตุอื่นที่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนโชว์เหมือนว่าไม่ละเมิด หากผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทำการแสดงเหมือนว่ามีการแสดงเหมือนว่า (a) (b) หรือ (c) ตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของเราอาจใช้ดุลยพินิจของตนเพื่อไม่ลบเครื่องหมาย

หากตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของเราตัดสินใจยินยอมตามข้อร้องเรียกร้องการเอาออก เขาจะดำเนินการในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

เราไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้องของข้อร้องเรียกร้องเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ต่าง ๆ ผู้ใช้และผู้ขอร้องจะต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นศาลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะที่เราและตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของเราอาจในดุลยพินิจของเราใช้ข้อมูลที่ให้เพื่อตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อข้อร้องเรียกร้องเรื่องการละเมิดหรือไม่ เราไม่รับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติของข้อร้องเรียกร้องดังกล่าวหากผู้ใช้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียกร้องเรื่องการละเมิดโดยการให้ความยืนยันว่าเนื้อหาของเขาไม่ได้ละเมิด เมื่อผู้ใช้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียกร้องด้วยการให้ความยืนยันว่าเนื้อหาของเขาไม่ได้ละเมิด เมื่อผู้ใช้ทำให้ข้อร้องเรียกร้องเรื่องการละเมิดและข้อร้องเรียกร้องเรื่องการละเมิดด้วยการให้ความยืนยันว่าเนื้อหาของเขาไม่ได้ละเมิดหรือไม่

หากตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของเราตัดสินใจยินยอมตามข้อร้องเรียกร้องการเอาออก เขาจะดำเนินการในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

เราไม่มีหน้าที่ในการพิจารณาความถูกต้องของข้อร้องเรียกร้องเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (IP) อื่น ๆ - ข้อตกลงของผู้ใช้ในการรับผิดชอบที่จะป้องกันเราจากข้อร้องเรียกร้อง

ผู้ขอร้องและผู้ใช้จะต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่ที่ตั้งและลิขสิทธิ์ทางปัญญาสภายใด ๆ ขณะที่เราและตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของเราอาจในดุลยพินิจของเราใช้ข้อมูลที่ให้เพื่อตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อข้อร้องเรียกร้องเรื่องการละเมิดหรือไม่ เราไม่รับผิดชอบในการกำหนดคุณสมบัติของข้อร้องเรียกร้องดังกล่าวหากผู้ใช้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียกร้องเรื่องการละเมิดโดยการให้ความยืนยันว่าเนื้อหาของเขาไม่ได้ละเมิด หากผู้ใช้ตอบสนองต่อข้อร้องเรียกร้องด้วยการให้ความยืนยันว่าเนื้อหาของเขาไม่ได้ละเมิด หรือไม่